Termedia Publishing
aktualności


Organizacja, działania i znaczenie Europejskiej Federacji Szpitali i Ochrony Zdrowia (European Hospital and Healthcare Federation)
2011-05-06
Polska „ujemnym rodzynkiem” wpływowej organizacji ochrony zdrowia w Unii Europejskiej – nadzieja (HOPE) na zmianę


Organizacja

Europejska Federacja Szpitali i Ochrony Zdrowia (HOspitals for EuroPE – HOPE) jest międzynarodową organizacją typu non-profit zrzeszającą publiczne i prywatne asocjacje szpitali, właścicieli szpitali oraz narodowe instytucje ochrony zdrowia. Obecnie w skład HOPE wchodzą 32 organizacje z 26 krajów członkowskich UE. Misją HOPE jest promocja poprawy jakości ochrony zdrowia obywateli UE, określanie i monitorowanie wysokich standardów opieki szpitalnej oraz efektywności organizacyjnej i operacyjnej szpitali, a także innych usług zdrowotnych.


Celami HOPE są:

• współpraca z instytucjami unijnymi jako podstawowy partner doradczy w zakresie szpitalnictwa, szczególnie z Komisją Europejską, Parlamentem Europejskim oraz prezydencją UE,
• opracowywanie i utrzymywanie informacji na temat usług szpitalnych na rynkach ochrony zdrowia w krajach członkowskich oraz wspólnotowym,
• pomoc członkom federacji w sprawach organizacyjnych oraz operacyjnych związanych z działalnością szpitali na rynku ochrony zdrowia oraz reprezentowanie interesów przy współpracy z instytucjami UE,
• utrzymywanie współpracy z organizacjami ochrony zdrowia na terenie Europy i poza nią,
• prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej na terenie UE i poza nią.


Historia

W 1966 roku w Rzymie przedstawiciele sześciu krajów założycieli EWG utworzyli Komitet Badawczy Szpitalnictwa Wspólnego Rynku Europejskiego, który w roku 1972 przekształcił się w Komitet Szpitalnictwa Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. W wyniku przekształcenia Komitet uzyskał status oficjalnego doradcy Rady Europy. Do Komitetu sukcesywnie dołączali przedstawiciele kolejnych państw EWG. Podczas posiedzenia plenarnego w Lizbonie w roku 1989 Komitet uzyskał nazwę The Hospital Committee of the European Community i uaktywnił swoją działalność poprzez utworzenie programu działań na rzecz przyspieszenia rozwoju socjalnego Wspólnoty Europejskiej. Komitet pogłębił współpracę z organizacjami międzynarodowymi, szczególnie z WHO. Na Walnym Zgromadzeniu w 1995 roku w Sztokholmie Komitet zaadaptował nowy statut organizacji pożytku publicznego o nazwie Komitet Szpitali Unii Europejskiej. W 2003 roku siedziba Komitetu została przeniesiona z Leuven do Brukseli. Do organizacji dołączali przedstawiciele kolejnych krajów UE, sukcesywnie wszystkich nowych krajów członkowskich z wyjątkiem Polski. Podczas Walnego Zgromadzenia w Berlinie w 2004 roku dokonano kolejnej zmiany statutu i Komitet przyjął obecną nazwę European Hospital and Healthcare Federation, w skrócie HOPE. Ostatnimi krajami, które zostały przyjęte do HOPE, były Bułgaria i Rumunia. Podczas III Międzynarodowej Konferencji Hospital Management 2009 w Warszawie prelekcje wygłosili Brian Edwards, ówczesny prezes HOPE, oraz Pascal Garel, dyrektor zarządzający. Biorąc pod uwagę znaczenie organizacji HOPE w Europie oraz brak polskiej reprezentacji, autor niniejszej publikacji podjął działania w kierunku wprowadzenia Polski do HOPE, które zaowocowały zaproszeniem niżej podpisanego jako reprezentanta naszego kraju na posiedzenie Rady Gubernatorów HOPE w Ljubljanie 18 października 2010 roku.


Obecna struktura HOPE

Poniższy schemat przedstawia obecną strukturę organizacyjną.W skład Rady Gubernatorów wchodzą przedstawiciele 26 krajów UE, do tej pory niestety z wyjątkiem Polski, a także prezes HOPE, z urzędu. Posiedzenia RG odbywają się dwa razy w roku.
Organem wykonawczym jest Prezydium HOPE, w skład którego wchodzi prezes, wiceprezes oraz trzech gubernatorów. Prezes oraz wiceprezes wybierani są przez Radę Gubernatorów na trzyletnią kadencję, a pozostali członkowie Prezydium na kadencje jednoroczne. Prezydium spotyka się raz na trzy miesiące i koordynuje prace organizacji pomiędzy posiedzeniami Rady Gubernatorów.
Zapleczem administracyjnym jest centralne biuro HOPE, którym kieruje dyrektor zarządzający. Siedziba biura znajduje się w Brukseli.
W związku z programem edukacyjno-szkoleniowym HOPE, zwanym HOPE Exchange Programme (EP), każdy kraj członkowski wyznacza dodatkowo koordynatora pełniącego funkcję koordynatora i łącznika (liaison officer).


HOPE Exchange Programme

Jest to program wymiany edukacyjno-szkoleniowej dla menedżerów ochrony zdrowia organizowany cyklicznie przez jeden z krajów członkowskich. Organizator gości u siebie zakwalifikowanych przez HOPE menedżerów przez około 4 tygodnie, zapewniając w tym czasie codzienną wymianę poglądów i szkolenie z zakresu zarządzania oraz organizacji ochrony zdrowia na terenie jednego lub większej liczby szpitali. Program ma na celu wymianę doświadczeń oraz pogłębienie współpracy pomiędzy menedżerami szpitali z różnych krajów członkowskich. Program jest organizowany jednocześnie w kilkunastu krajach i kończy się jednym wspólnym dwudniowym seminarium podsumowującym. Wszyscy uczestnicy programu otrzymują stosowne certyfikaty firmowane przez HOPE. Program jest organizowany już od 1988 roku i cieszy się dużym powodzeniem. Z powodu braku udziału w HOPE nasi menedżerowie do tej pory nie korzystali niestety z programu wymiany.


Współpraca z Komisją Europejską

HOPE bierze udział w procesie decyzyjnym Komisji Europejskiej, szczególnie w zakresie kreowania wspólnej polityki zdrowotnej, spraw związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi w ochronie zdrowia, polityki lekowej, technologii informatycznej, aparatury medycznej oraz procedur medycznych. HOPE jest pionierem ruchu ochrony praw pacjenta w Europie, prowadząc szereg projektów badawczych oraz wdrożeniowych. Współpracując z KE oraz PE, HOPE aktywnie buduje rolę szpitali w europejskich inicjatywach Szpitali Promujących Zdrowie, Konsorcjum Bezpieczeństwa Pacjenta, Europejskiego Aliansu Zdrowego Żywienia oraz Zielonych Szpitali. HOPE wykonuje także liczne prace doradcze i badawcze na zlecenie rotacyjnej prezydencji UE.


Szpitale w Krajach Unii Europejskiej

W celu usystematyzowania wiedzy na temat szpitalnictwa w UE, HOPE stworzyło bazę danych charakteryzującą szpitale w trzech wymiarach. Pierwszym składnikiem są dane statystyczne i organizacyjne opisujące szpitale w każdym z krajów członkowskich. Drugim elementem są dane porównawcze dotyczące szpitali europejskich, w tym tendencje ostatnich lat, szczególnie z zakresu finansowania, zarządzania oraz zasobów ludzkich. Końcowym elementem jest zwięzły dokument pod nazwą Szpitale w Krajach Unii Europejskiej. Niestety, ze względu na brak uczestnictwa Polski w pracach HOPE dane na temat szpitali w naszym kraju pochodzą ze źródeł trzecich i wymagają poprawy. Lista oficjalnych publikacji HOPE dotyczących rynku szpitalnictwa oraz ochrony zdrowia w UE obejmuje obecnie 83 pozycje skatalogowane chronologicznie.


Finanse HOPE

Organizacja jest finansowana ze składek pochodzących od narodowych federacji szpitalnych lub ministerstw zdrowia oraz z wynagrodzeń za udział w projektach, sprzedaż publikacji, organizację konferencji oraz badania naukowe. Kilka krajów naszego regionu płaciło swoje składki w systemie ratalnym i taką propozycję prezydium HOPE proponuje Polsce. Ze względu na brak narodowej federacji szpitali, wzorem pozostałych kilku krajów w podobnej do naszej sytuacji składki członkowskie powinny zorganizować agendy administracji rządowej, takie jak Ministerstwo Zdrowia lub Urząd Integracji Europejskiej. Autorowi niniejszej publikacji nie pozostaje nic innego, jak – mając listy poparcia od obecnych stowarzyszeń szpitali w Polsce – wystąpić do przedstawicieli administracji rządowej o wsparcie polskiego członkostwa w HOPE, w tym opłacanie składek członkowskich. Udział Polski w HOPE przełoży się na znacznie większy wpływ na politykę zdrowotną agend UE oraz lepszą współpracę z pozostałymi krajami członkowskimi, co jest szczególnie ważne w dobie znoszenia barier i granic w europejskiej ochronie zdrowia.


Perspektywy

W miarę postępującej integracji europejskiej oraz wyrównywania standardów rola organizacji o ugruntowanej pozycji na rynku ogólnoeuropejskim oraz dobrze znanej i świetnie współpracującej z instytucjami unijnymi będzie rosła. Bardzo ciekawym zagadnieniem dla HOPE jest unijna inicjatywa leczenia transgranicznego. Opracowanie wspólnej polityki w tym zakresie, pomimo sprzeciwu niektórych państw, w tym Polski, jest możliwe przy wprowadzeniu mechanizmu wyrównującego finansowanie świadczeń. Tym właśnie projektem oraz pomysłem na pan-europejskie ubezpieczenie zdrowotne o typie reasekuracyjnym chciałbym się zająć w Radzie Gubernatorów HOPE. Mam nadzieję, że moje działania spotkają się z poparciem nie tylko stowarzyszeń szpitali w Polsce, ale także i polityków decydujących o kształcie naszego systemu ochrony zdrowia, a szczególnie szpitalnictwa. W perspektywie polskiej prezydencji w UE nie możemy dopuścić do braku stałego uczestnictwa w pracach tak poważanej i wpływowej organizacji, jaką jest European Hospital and Healthcare Federation.

 
 
Europejskie Stowarzyszenie Dyrektorów Medycznych
Wydawnictwo Termedia